VAN HELYED RENDSZER
VAN HELYED IRÁNYÍTÓ ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT
VAN HELYED LOKÁLIS BÁZIS
VAN HELYED LOKÁLIS KÖZPONT
ALAPOZÓ SZOLGÁL- TATÁSOK VAN HELYED FAMÍLIA STÚDIÓ VAN HELYED STÚDIÓ
1.
kategória

Magzat - kismama a születésig
2.
kategória

Születéstől az óvodába járásig
3.
kategória

Óvodába lépéstől az iskolába lépésig
4.
kategória

Alsó tagozattól a felső tagozatba lépésig
5.
kategória

Felső tagozattól a kozépiskolába lépésig
6.
kategória

Középiskolába lépéstől az egyetemig, szakmáig
7. és 8.
kategória

Nyomonkövetés az egyetemen a szakképzésben a munkában
VAN HELYED BÖLCSŐDE, ÓVODA VAN HELYED ÁLTALÁNOS ISKOLA
VAN HELYED STÚDIÓ + T
Á
R
S
A
D
A
L
M
I

V
Á
L
L
A
L
K
O
Z
Á
S
O
K
VAN HELYED TEHETSÉG AKADÉMIA
VAN HELYED FILMSTÚDIÓ

Van Helyed Rendszer

Kényszerpálya helyett életpálya

A fenti sematikus ábrán a kékkel színezett elemek megmutatják a gyerek útját a Van Helyed Rendszerben a szegregátumból a felsőoktatásig és/vagy a munkaerő piacig.

 

A Van Helyed Rendszer (VHR) szisztematikusan megtervezett, visszacsatolások által megújuló, intézményeiben és szolgáltatásaiban egymásra épülő, folyamatorientált, amely a gyermekek oktatására-nevelésére és a teljes szocializációs folyamatra fókuszál, és szorosan együttműködik a gyermekek szűkebb és tágabb környezetében élőkkel: a családokkal , közösségekkel és szakemberekkel.

A VHR a Van Helyed Alapítvány által - különböző helyszíneken - alapított és fenntartott intézmények és az általuk nyújtott szolgáltatások együttese, együttműködve az oktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel is.

A Van Helyed Rendszer kiépítésének célja, hogy a gyermek - különös tekintettel a hátrányos helyzetű/roma gyermekre - sikeres életutat járhasson be. Társadalmi célja, hogy a gyermek, a és a képessé tétele közösségen keresztül érvényesüljön a szegénység és nyomor újratermelődése, és ezzel megalapozza a szegregált társadalmi csoportok emancipációját, egy családtal az esélyegyenlőség felé.

Hosszútávú társadalmi célja, hogy olyan gyakorlati modellt adjon korszerű szakpolitikák kialakításához, amelyek rendszerszinten biztosítják a szükséges (állami) a sikeres életúthoz minden gyermek számára.

A VHR intézményeivel és szolgáltatásaival a magzati kortól a munkaerő–piacra való belépésig, azaz a fiatal felnőttkorig kíséri a gyermeket és a családját.

Az intézmények és szolgáltatások fejlesztése során munkánkat az alábbi értékek és szemlélet alakítása: autonómia, képessé tevés és felhatalmazás (empowerment), alkotás-központúság, személyközpontúság, közösségi szemlélet és partnerség, esélyteremtés és emancipáció, interkulturalitás, resztoratív szemlélet és gyakorlat.

A VHR alappillére a patrónusi rendszer . A patrónus minden intézményben jól körülhatárolt feladatkörrel rendelkezik. Ezáltal biztosítja a részleges személyes támogatást, az egyéni fejlődéshez szükséges szolgáltatások menedzselését. Egy partónus max. 15 partonáltért és családjáért felel. A partónusok egyéni és csoportos fejlesztést/támogatást, szociális és oktatási esetkezelést végeznek. A patrónusok az intézményeken belül és között szakmai teamekben dolgoznak; ez az összehangolt munka biztosítja a rendszer sikerességét. 

A VHR a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni szükségleteinek megfelelő szolgáltatásokat kínál. Folyamatosan biztosítja azokat a külső erőforrásokat, és mozgósítja azt a motivációt, amelyre a felnőttkori sikeres életvezetés és önmegvalósítás kialakításához minden embernek szüksége van. Esélyt nyújt a hátrányos környezeti adottságok kompenzációjára, lehetőségek biztosítására az egyéni képességek teljes kibontakoztatására. A Van Helyed Rendszerben patronált gyermekek önállóan, (családjuk támogatását is élvezve) képes a tanulás útján sikeres karriert / életpályát kiépíteni. A VHR támogatja a gyermekek családját, abban, hogy a gyermek élete során megtalálja a harmóniát és az anyagi biztonságot teremtő szakmát, életpályát.

Továbbá olyan ajánlatokat kínál, amelyeket a gyerekek és családjaik önerőből és/vagy az elérhető állami ellátórendszerben nem (vagy nem jó minőségben) kapnak meg. A VHR-ben nyújtott - oktatási, szociális, egészségügyi, kulturális és alkotó, valamint sport - szolgáltatások változatosak, egymásra épülnek és magas minőségűek. A VHR–ben minden esélyt megkapnak a patronáltak , mert a szociális, kulturális, egészségügyi, képességbeli különbségekre is reflektáló, korszerű tudásalapú, minőségi oktatásban, nevelésben részesülnek.

 A VHR–t megalkotó Van Helyed Alapítvány vallja, hogy minden gyerek képes magas szintű tudást elérni, ha differenciált és komplex rendszerben kap támogatást. Ez különösképp igaz a hátrányokból induló gyerekekre, akik számára a VHR nem csupán a jó iskolába jutás lehetőségét biztosítja, hanem a családokat is bevonja, integráló közösséget, sokszínű támogatások rendszerét is, amely kulcsa a partnerség és a VHR–en belüli aktív részvétel.

A Van Helyed Rendszer közösségeibe tartozó családok együttműködő partnerei annak a munkának, amely biztosítja – a minden gyermeknek járó – alapjogot, hogy a gyermekek tanuljanak, fejlődjenek és esélyt kapjanak arra, hogy felnőttkorukra egy kiszámítható, önmegvalósításon nyugvó, boldog életet élhessenek.

 

 A VHR sajátosságai

A VHR a jelenleg elérhető integrációs modellektől jól megkülönböztethető, egyedi modell, mert az alábbi rendszerjellemzők mindegyikével rendelkezik:

 

A VHR felépítése

A Van Helyed Rendszer központi intézményekből és szolgáltatásokból, valamint lokális bázisokból áll.

Egy lokális bázis az alábbi szolgáltatásokból és intézményekből épül fel: szegregátumokban végzett megalapozó közösségi munka, Família Stúdió (FS) , Van Helyed Stúdió (VHS), Van Helyed Társadalmi Vállalkozások (VHTS), Van Helyed Óvoda (VHÓ), Van Helyed Iskola (VHI) ). Ezeket a Van Helyed Lokális Központ irányítja.

Az országszerte megalakuló lokális bázisokat a központi Irányító és Módszertani Központ (VHIMK) irányítja és támogatja. Keretein belül működik még a Van Helyed Stúdió +, valamint a Tehetségakadémia és a Filmstúdió.

A rendszer kigondolása és kiépítése során a Van Helyed Alapítvány számos magyar és nemzetközi modell ismeretében a Harlem Children's Zone ®  ( https://hcz.org/about–us/history/ ) kezdeményezés tapasztalatait tudta leginkább hasznosítani.

A szegregátumokban végzett - Megalapozó közösségi munka – Alapozó szolgáltatások

Família Stúdió – adott lokális bázison a kismamáknak és kis gyermeket nevelő családoknak szóló szolgáltatás csomagokat összefogó intézmény:

Ezen belül: 

1. kategória: Magzat-kismama, a születésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison

2. kategória: Születéstől az óvodába lépésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison

3. kategória: Óvodába lépéstől az iskolába lépésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázis

 

Van Helyed Stúdió – adott lokális bázison 6-18 éves korcsoportnak és családjaiknak szóló szolgáltatás csomagokat összefogó intézmény:

Ezen belül:

4. kategória: Alsó tagozattól a felső tagozatba lépésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison.

5. kategória: Felső tagozattól a középiskolába lépésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison

6. kategória: Középiskolába lépéstől az egyetemig/ szakma megszerzéséig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison

7. kategória: karrier mentorálás egyetemen/ szakképzésben/munkavállalásban – ennek kiépítése folyamatban van

 

Van Helyed Stúdió Plusz általános-közép iskola korcsoportnak lakóhelytől távoli iskolákban történő továbbtanuláshoz szakkollégiumi jelleggel segítséget nyújtó intézmény

Alsó tagozattól a középiskolába lépésen át az egyetemig/ szakma megszerzéséig – jelenleg is működik Budapesten

 

Van Helyed Óvoda – a Van Helyed Rendszer adott lokális bázison működtetett óvodai szolgáltatást nyújtó intézménye

Van Helyed Iskola – a Van Helyed Rendszer adott lokális bázison működtetett iskolai szolgáltatást nyújtó intézménye

 

Az egyes szolgáltatások és intézmények részletes megismeréséhez lásd a Tudástár aloldalait. 

Cél

A Van Helyed Rendszer (VHR) mottója: Tudás és boldogulás – Kényszerpálya helyett életpálya!

A Van Helyed Rendszer (VHR) egyéni, közösségi és társadalmi szintű célokat fogalmaz meg.

A VHR célja egyéni szinten, hogy a patronáltak az aktívan igénybe vett szolgáltatásokra támaszkodva sikeres életútjukat megalapozzák. A patronáltak a patrónusuk munkájának köszönhetően az elérhető legjobb iskolákban, jó eredményekkel fejlődhessenek, tanulhassanak, és a család támogatását is élvezve középiskolában vagy a felsőoktatásban szakmaszerzési céllal zavartalanul haladjanak előre. Így egy biztos egzisztencia megteremtésére esélyt kapjanak. A jó életminőség (nem csupán egzisztenciális értelemben) elérhetővé váljék a VHR-ben bekapcsolódott patronáltak számukra. A személyes fejlődést biztosító folyamatos tanulás támogatása, a szűkebb és tágabb környezet pozitív támogató közeggé alakítása a cél, hogy a sikeres karrier/ életpálya megtervezésével, és megalapozásával a szegénység újratermelődése megálljon.

A Van Helyed helyi bázisain a rendszerbe bekapcsolódó családok egy közösséggé váljanak, ahol a partnerség és az együttműködés alapérték. Ezeknek a közösségeknek a pozitív önképe, identitása, a roma és nem roma és a sokféle növendék inklúziója, interkulturális szocializációja és a VH közösség szeretettel megtartó ereje nagyon erős legyen, és ennek következtében megszűnjön a kirekesztettség és a mélyszegénységben élők esetében megszakadjon a tartós szegénységet újratermelő ördögi kör.

A Van Helyed Rendszer (VHR) társadalmi célja, hogy az inaktív társadalmi csoportokból – elsősorban a hátrányos helyzetű, többségében roma családok gyermekeiből – minél több aktív, minőségi tudással rendelkező szakember kerüljön a gazdaság vérkeringésébe. 

Társadalmi célkitűzés, hogy a Van Helyed közösség ereje, mint jó példa, a Van Helyed Rendszer mint jó gyakorlat a társadalom egészére is kihasson, azaz a Van Helyed Rendszer és a lokális bázisokon folyó munka az állami ellátórendszer átalakításában, tökéletesítésében megjelenhessen. Ennek érdekében a Van Helyed Alapítvány a Van Helyed Rendszer működése során összegyűjtött tapasztalatokat szakpolitikai ajánlásokká formája, és átadja a mindenkor szakpolitikai irányításnak.

Módszertanok

A patrónusi rendszer a Van Helyed Rendszerben

A patrónusi rendszer a Van Helyed Rendszer egyik legfontosabb alkotóeleme. A patrónusok azok a támogató szakemberek, akik biztosítják, hogy minden növendék folyamatos, személyre szabott támogatásban részesül a tanulássegítésben, a mindennapi életben és a személyiségfejlesztés terén. A támogatás fókuszában mindig a növendék sikeres jövője áll. A patrónusok tudomásul veszik a nővendékek családjaival, ha nekik is támogatást nyújtanak.

 

Patrónusi rendszerről beszélünk, mert a patrónusok a Van Helyed Rendszer minden intézményében jelen vannak: a Van Helyed Família Stúdióban, a Van Helyed Stúdióban és a Van Helyed Stúdió Pluszban. Minden intézményben körülhatárolt feladatkörrel rendelkeznek jól. Egy patrónus egy-egy kategórián belül maximum 15 patronáltért és családjáért felel. A növendékek rendszeren belüli és kívüli intézményváltásánál biztosítják a zökkenőmentes átmeneteket, az információk megfelelő átadását a rendszeren belüli és külső szakemberek között. A külső intézmények közötti váltás egy komplex pályatervező munka előzi meg (iskolaválasztás, pályaválasztási tanácsadás, felvételi támogatás, választott intézményben maradás előkészítése, támogatása, stb.) A tervezési folyamatban részt vesz a család, a növendék, és a korábbi patrónusai (a patrónus) csapat). A folyamatot patrónus facilitálja, a kitűzött feladatok elvégzéséért ő a felelős. A feladatok egy részt megszerzett el.  

 

A patrónusnak minden intézménytípusban háromféle alapfeladata van: közvetlenül, személyes interakciókban, vagy csoportban dolgozik a növendékekkel és a családjaikkal. ajándék tarja a kapcsolatot a növendékek pedagógusaival, és egyéb szakemberekkel (védőnővel, szociális munkással, családsegítővel, stb.), illetve megszervezi, hogy a nővendék hozzájusson a számára – testi, lelki és szellemi fejlődés – szükséges minden külső szolgáltatáshoz.

A személyes támogatás fontos fóruma a team munka, ahol a patrónusok összehangolják a patronáltjaikat érintő feladatokat és megoldásokat, ilyen team munka lehet pl.: esetmegbeszélések, szociális esetkezelés. A patrónus a team üléseken felkészülten a Patrónus munka dokumentumait (patrónusi napló, egyéni fejlesztési terv, továbbtanulási terv, folyamat vezérelt patronáló stratégia) használval vesz részt.

Munkájuk megszervezéséhez és nyomon követéséhez a VHR informatikai rendszerét használják.

 

A patrónusok az intézményeken belül és között szakmai teamekben dolgoznak. A patrónusok kategóriánként kapcsolódnak a növendékekhez, illetve a családtagokhoz. Ezért a Van Helyed Rendszerben előrehaladó patronálttal – az életkori, illetve az élethelyzet sajátosságaihoz több értő szakember – patrónus dolgozik együtt.

 

A teamek együttműködnek a támogatási módszerek alkalmazásának kialakításában, a mentorálás megszervezésében, a növendékek (és családok) közötti jó kapcsolatok kialakításában, a közös programok szervezésében, a közösség építésében, összehangolják a külső megszervezést, a szolgáltatások igénybevételét; ez az összehangolt munka biztosítja a rendszer sikerességét.

 

A patrónusi rendszerhez kapcsolódó HR feladatok, a patrónusok feladatait, képzését, továbbképzését, mentorálását és szupervízióját – külön jegyzőkönyv alapján – a VHR Irányító és Módszertani Központ. A központ gyűjti, elemzi és értékeli a patronálással kapcsolatos ügyeket, és ennek eredményeit visszacsatolja a HR kapacitásfejlesztésbe.

 

 

Patrónus munka dokumentumai

A patrónusok munkájuk során négy alapdokumentumot használnak, amelyek a fejlesztési munka különböző céljait, irányait és tartalmát határozzák meg:

  1. patrónusi napló - nyomonkövetés:

A patrónusi naplónak három fókusz van: egyrészt a növedék fejlesztésében résztvevő szolgáltatók (belső és külső) munkájának nyomon követése és értékelése, másrészt a patrónus saját munkájának rögzítése és harmadrészt a növendék fejlődése, előrehaladásáról és az érintett érintett helyzetekről, életeseről készült feljegyzések.

  1. egyéni fejlesztési terv - készségek fejlesztésének terve:

Az egyéni fejlesztési terv a patrónus és növendék közösen dolgozzák ki. Az egyéni fejlesztési terv 7 kulcsterületet tartalmaz: tanulmányi előmenetel, egészségi állapot, probléma és konfliktuskezelés, önismeret/önértékelés/önbecsülés, alkotó tevékenységek/egyéni képességek, testkép/testedzés/sport/diéta, felelősségvállalás másokért. A dokumentum segítségével a területek értékelése és kapcsolódó célok kitűzése történik, amelyet a szükséges tevékenységek meghatározása követ. A sablon rögzíti az elért eredményeket is.

  1. továbbtanulási terv - az oktatási rendszerben való előrejutás terve:

A továbbtanulási terv egy olyan folyamatosan  felülvizsgálat dokumentum, amely a patronált sikeres életpályához vezető egyéni útját tervezi meg és annak mérföldköveit rögzíti. Megcélozza azokat az oktatási intézményeket és a szükséges (és elérhető)  egyéni fejlesztéseket, amelyek egymásra épülve a patronált egyéni tehetségének kibontakoztatásához vezetnek és egy minőségi, kiteljesedett élet megalapozását szolgálják. A továbbtanulási terv dinamikusan fejlődik, rögzíti a megtett utat és a következő lépéseket is. 

A patronáltak (a patrónusukkal és családjukkal) a VHR egymásra épülő kategóriáin végighaladva e részletesen kidolgozott terv mentén hozzák meg a döntéseiket

A továbbtanulási terv kialakítása és időről időre való felülvizsgálata a partonált és partonált családja bevonásával történik több ülésben, ahol a partónus munkáját a szakmai stáb támogatja információkkal (szakmai véleménnyel és a továbbtanulási és fejlesztési lehetőségekről adott infókkal). A továbbtanulási terv a folyamat vezérelt (azaz ütemezett, átlátható, kiszámítható biztonságos) patronáló stratégiába illeszkedik.

4. partónáló stratégia - patrónálót segítő cselvésiterv a gyermek élethelyzetére reflektáló legjobb megoldásokkal:

A patronáló stratégia egy komplex patrónusi cselekvési terv, amely egy konkrét cél elérése érdekében adott időszakra vonatkozóan, konkrét mérföldkövekkel, feladatokkal és módszerekkel, az együttműködők körének meghatározásával jelöli ki a patrónálttal való személyre szabott munkát. A patronáló stratégia a patronált minden élethelyzetére - ideértve a krízis helyzeteket is - meghatározza a patrónus és egyéb együttműködők lépéseit. A  patronáló stratégiákat a patrónus és a patrónusi team dolgozza ki, valósítja meg és a cél elérése érdekében, ha szükséges módosítja. A patrónust a terv elkészítésben a IT rendszerben kialakított speciális felület támogatja, amely kitér a partonált helyzetének értékelésére, a leírt élethelyzethez igazított kitűzött célokra és a megvalósítás mikéntjére. Ez a dokumentum a legaktuálisabb patrónusi dokumentum, ezért az ebben történő markáns beavatkozások visszahatnak a fejlesztési- és továbbtanulási tervre.

A patrónusok részletes feladatai:

A patrónusok faladatainak részletes leírását intézményenként a munkaköri leírok tartamazzák.

Alapfogalmak: Patrónus

A VHR legfontosabb alkotóeleme a patrónusi rendszer. A  patrónusi rendszeren belül dolgozó szakember a patrónus, aki minden intézményben jól körülhatárolt feladatkörrel rendelkezik. A partónus biztosítja a partonáltak személyes támogatását, az egyéni fejlődéshez szükséges szolgáltatások menedzselését. A patrónusok intézményenként és kategóriánként kapcsolódnak a patronáltakhoz illetve a családtagokhoz. A patrónusok szakmai háttere (kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, pedagógus, szociális munkás, gyógy-és fejlesztő pedagógus) - a partonált életkori sajátosságaihoz illeszkedően, kategóriánként  különböző lehet. Egy patrónus egy kategórián belül maximum 15 partonáltért és családjáért felel. A patrónusok egyéni és csoportos fejlesztést/támogatást, szociális és oktatási esetkezelést végeznek. A patrónusok az intézményeken belül és között szakmai teamekben dolgoznak; ez az összehangolt munka biztosítja a célorientált és  gördülékeny munkáját, azaz a rendszer sikerességét. (lásd bővebben: Patrónusi rendszer leírás és a munkaköri leirasok)

Alapfogalmak: Partonált

A VHR valamely intézményével együttműködési szerződést kötött tag. A patronált a rendszerbe kerülését követően, a fejlődési periódusai mentén, személyre szabott szolgáltatásokban részesül. A partonált lehet kismama és magzata, csecsemő, totyogó, kisgyermek,  gyermek, serdülő és fiatal felnőtt. VHR - be való belépést a VHR-balance szabályai határozzák meg. Minden partonáltnak van  patrónusa, aki az életpályájának hosszú távú sikere érdekében a család bevonásával támogatja személyes fejlődését, segíti elakadásainak feloldásában, tehetségének kibontakoztatásában, külső és családi kapcsolatainak menedzselésében, jövője megtervezésében. 

Alapfogalmak: Patronus

A VHR magvát adó módszertani elem a patrónusi rendszer. Ezért a partónusok képzése és a VHR szakmai szemléletének átadása kulcsfontosságú. A VHR Irányító és Módszertani Központ egyik fontos feladata a patrónusok kiválasztása és képzése, továbbképzése, mentorálása, a kiégési folyamatok megelőzése. A patrónus képzés módszereit és lépéseit egy külön protokoll írja le. A patrónusi munka tárgyi tudását a VHR Tudástár és VHR IT rendszer írott anyagai adják, szemléletbeli illetve interperszonális viszonyokat célzó tudását/készségeit pegid több ülésben folyó tréningeken sajátítják el a leendő patrónusok.

Alapfogalmak: Tehetség – tehetség kibontakoztatása

A VHR szemléletének alappillére az, hogy mindenki valamiben tehetséges, és egyéni képességek teljes mértékű kibontakoztatása minden ember alapvető joga. A VHR-nek ezért az az alapvető törekvése, hogy a külső körülményeket a lehető legideálisabbá tégye partonáltjai számára és a belső erőforrásokat mozgósítsa bennük e szemlélet jegyében. Eszközeivel, szolgáltatásaival azon dolgozik, hogy a hatókörébe került patronáltak megkapják azokat a lehetőségeket  és/vagy szociális, mentális, egészségügyi segítséget, amelyekkel a patronált egyéni ambiciójának és testi, szellemi és mentális adottságainak megfelelő teljesítmény maximumát elérhesse, életében kiteljesedve, kiegyensúlyozott, harmonikus életpályát teremthessen meg  magának.  

Alapfogalmak: Megtartó szemlélet és gyakorlat a VHR-ban

A VHR alap attitűdje, hogy nem engedi el a kezét azoknak a partonáltaknak sem, akik valamely okból a közösen kialakított továbbtanulási terv valamely pontján elakadnak, vagy visszafordulnak. A VHR  elsődleges, de nem egyetlen célja az, hogy a látogatott oktatási intézményben benntartsa a patronáltat. Bár a patrónus munkának jelentős része az irányba hat, hogy az iskolai karrier sikeres legyen, és a lemorzsolódást elkerülje a diák, de amennyiben az oktatási intézményből való kikerülés elkerülhetetlen a sikeres életpályához vezető út keresés tovább folytatódik a VHR-n belül.

A partonált és a patrónus (a szakmai stáb támogatásával) beszélgetések során új alternatív stratégiákat dolgoz ki, új megállapodásokat kötnek a VHR tagsággal kapcsolatban. Akár hosszabb idejű inaktivitás után is be tud kapcsolódni a partonált a szolgáltatásokba. Csak több körben egyeztetett, a szűkebb és tágabb családi köret is bevonó egyeztetések sorozataként lehetséges az, hogy valamely partonált  kilép a VHR-ből. Amennyiben a kikerülés okai között nem az inaktivitás a vezető ok, hanem valamilyen fegyelmi vétség is szerepel, a sérelmeket a VHR szakemberei alternatív konfliktuskezelő pl. resztoratív módszerekkel igyekeznek kezelni. A patrónus a kapcsolatok helyre állításával igyekszik megtartani a patronáltat a VHR tagságába, és új megállapodások és vállalások kialakításával folytatni a megkezdett munkát valamely VHR intézményi kategóriában. Amennyiben az újabb megállapodások megtartása sem sikerül közös megegyezés születik a tagság felbontásáról. (Egy volt partonált ismételten bekerülhet a VHR-be.)

(szinonimaként használt fogalmak: “visszazsilip”; “Van Helyed rendszerben bentmaradás”)

Alapfogalmak: Minőségi oktatás

A VHR szolgáltatásainak legfontosabb célja, hogy a patronáltak egyéni (képességeire alapozott) tehetségét kiszolgáló oktatást kapjanak, azaz minőségi oktatásban és nevelésben részesüljenek.

A minőségi oktatás nem szegregál, a tudásvágyat és a tanulási motivációt felkelti és fenntartja, illetve a tudást megszerzését személyre szabott eszközökkel és módszerekkel sikerélményeken keresztül támogatja, biztosítja az akadálymentes előrehaladást az oktatási rendszerben, és az életben való boldoguláshoz felhasználható tudást ad. 

A minőségi oktatás és nevelés olyan gyermek központú, azaz a gyermek egyéni  (környezeti, testi, szociális, szociokulturális, egyéb) adottságait és képességeit figyelembe venni tudó oktatás, amelyben mind a szociális, mind más típusú egyéni jellemzőkre reagálni tud a pedagógus és az iskola intézménye is. 

A minőségi oktatás természetes  része a befogadó, előítéleteivel szembe nézni és arról párbeszédet folytatni tudó közösség, ahol ideális esetben a resztoratív szemléletű és/vagy egyéb alternatív konfliktuskezelési technikák a mindennapi rutin részét képezik. 

A minőségi oktatást biztosító intézményben a tanár - diák - szülő hármas egysége felel a gyermek sikeres életpályára helyezésért, amely útról a felek közösen hoznak döntéseket. 

A VHR sajátosságai, hogy a minőségi oktatás kialakításában (megtalálásában, a fenntartásában) a patronus is belép a tanár-diák-szülő hármasába, hogy a felek érdekeinek felismerését és kommunikációját gördülékenyebbé tegye, illetve a VHR olyan kiegészítő szolgáltatásokat nyújt a diák számára, amely segíti őt a tehetségének kibontakoztatásában.

Alapfogalmak: Folyamat vezérelt patronáló stratégia - patronálót segítő cselevésiterv a gyermek élethelyzetére reflektáló legjobb megoldásokkal

A patronáló stratégia egy komplex patrónusi cselekvési terv, amely egy konkrét cél elérése érdekében adott időszakra vonatkozóan, konkrét mérföldkövekkel, feladatokkal és módszerekkel, az együttműködők körének meghatározásával jelöli ki a patrónálttal való személyre szabott munkát. 

A patronáló stratégia a patronált minden élethelyzetére - ideértve a krízis helyzeteket is - meghatározza a patrónus és egyéb együttműködők lépéseit.  

A  patronáló stratégiákat a patrónus és a patrónusi team dolgozza ki, valósítja meg és a cél elérése érdekében, ha szükséges módosítja. 

A patrónust a terv elkészítésben a IT rendszerben kialakított speciális felület támogatja, amely kitér a partonált helyzetének értékelésére, a leírt élethelyzethez igazított kitűzött célokra és a megvalósítás mikéntjére. 

Ez a dokumentum a legaktuálisabb patrónusi dokumentum, ezért az ebben történő markáns beavatkozások visszahatnak a fejlesztési- és továbbtanulási tervre.

Alapfogalmak: Továbbtanulási terv - az oktatási rendszerben való előrejutás terve

 

A továbbtanulási terv egy olyan folyamatosan  felülvizsgálat dokumentum, amely a patronált sikeres életpályához vezető egyéni útját tervezi meg és annak mérföldköveit rögzíti. Megcélozza azokat az oktatási intézményeket és a szükséges (és elérhető)  egyéni fejlesztéseket, amelyek egymásra épülve a patronált egyéni tehetségének kibontakoztatásához vezetnek és egy minőségi, kiteljesedett élet megalapozását szolgálják. A továbbtanulási terv dinamikusan fejlődik, rögzíti a megtett utat és a következő lépéseket is. 

A patronáltak (a patrónusukkal és családjukkal) a VHR egymásra épülő kategóriáin végighaladva e részletesen kidolgozott terv mentén hozzák meg a döntéseiket

A továbbtanulási terv kialakítása és időről időre való felülvizsgálata a partonált és partonált családja bevonásával történik több ülésben, ahol a partónus munkáját a szakmai stáb támogatja információkkal (szakmai véleménnyel és a továbbtanulási és fejlesztési lehetőségekről adott infókkal). A továbbtanulási terv a folyamat vezérelt (azaz ütemezett, átlátható, kiszámítható biztonságos) patronáló stratégiába illeszkedik.

Alapfogalmak: Egyéni fejlesztési tervek - készségek fejlesztésének terve

Az egyéni fejlesztési terv a patrónus és növendék közösen dolgozzák ki. Az egyéni fejlesztési terv 7 kulcsterületet tartalmaz: tanulmányi előmenetel, egészségi állapot, probléma és konfliktuskezelés, önismeret/önértékelés/önbecsülés, alkotó tevékenységek/egyéni képességek, testkép/testedzés/sport/diéta, felelősségvállalás másokért. A dokumentum segítségével a területek értékelése és kapcsolódó célok kitűzése történik, amelyet a szükséges tevékenységek meghatározása követ. A sablon rögzíti az elért eredményeket is.

Alapfogalmak: VHR kvóta - kvóta szerződés

 

A VHR a partonáltjainak minőségi oktatási intézményben való továbbtanulását és / vagy iskola váltását úgy is biztosítja, hogy a magas színvonalon oktató, befogadó közösségek nyújtó állami vagy magán finanszírozású intézményeknél kvóta helyet szerez. Az iskolánként eltérő kvóta feltételeit az adott intézménnyel kötött  együttműködési szerződésben rögzítik.

A minőségi oktatást nyújtó intézményekkel a VHR a kvótarendszert biztosító együttműködési szerződést részesíti előnyben, amennyiben szerződés típus megkötése nem lehetséges, a VHR egyéni (az adott diákra szóló) együttműködési szerződést köt az intézménnyel. 

A VHR által kötött szerződés egyrészt biztosítja a VHR növendékei által betölthető helyek számát és a diákok sikeres intézményi karrierjének támogatását mindkét fel részéről. 

A VHR kvóta és a kvóta-szerződés társadalmi célja, hogy rámutasson arra, hogyan lehet marginális csoportok tagjai számára hozzáférést biztosítani a minőségi oktatáshoz.

Alapfogalmak: VHR balance

VHR balansznak nevezzük azt a kvantitatív és kvalitatív kritériumokat tartalmazó döntési szempontrendszert, amelyet a VHR intézményeiben használunk. A VHR balansz funkciója, hogy a VHR kategóráinak (és ezzel együtt a VHR intézményeinek), a tervezhető, kiszámítható és  fenntarthatóságát működését biztosítani tudjuk illetve a szolgáltatások minőségét garantálni lehessen. 

A várólistáról való bekerüléskor a lokális bázis szakmai teamje (a bekerülési döntőbizottsága)  az alábbi szempontokat mérlegeli:

 

Alapfogalak: Van Helyed “zsilip”

 

A Van Helyed oktatási programjának kiemelt célja, hogy az általunk patronált növendékek minőségi oktatásban részesüljenek, és ezáltal lehetőségük nyíljon egy sikeres életpálya megvalósítására. Ennek érdekében az iskola választást nem korlátozza az, hogy a partonált hol lakik, mert a lakóhelytől távoli iskolában és településen is biztosít a VHR lehetőséget (ez jelenleg a Van Helyed Plusz intézménye, Budapesten). A budapesti – vagy esetleg más nagyvárosi – továbbtanulás, a kollégiumi élet mind a fiatalok, mind a szülők számára nagy kihívás. Ezért van szükség egyfajta beszoktatásra, amely ideális esetben egy évvel a beköltözés előtt elkezdődik. Ezt az előzetes vhs+ patronálási folymatot nevezzük átzsilipelésnek, melyben minden érintett szereplő résztvesz. A folyamat során az aktuális partónus és egyéb szakmai támogatók, a család és leendő partónus és leendő iskolából az osztályfőnök, egyéb támogatók megismerkednek a növendékkel. Ez az ismerkedési folyamat segít a változáshoz való alkalmazkodásban. A folyamat részeként családlátogatás, a jelöltek budapesti látogatása, a befogadó iskolák és kollégiumok látogatás, VHS Plusz patrónusok ózdi látogatása, az régi és új támogatók közös programok szervezése is megvalósul. Az „átzsilipelés” folyamatához külön protolkoll tartozik.

 

Alapfogalak: IT rendszer

 

A VHR egyik kulcsa a információk struktúrált kezelése, amely egyrészt a VHR felépítését, működését módszertanának leírását jelenti,  másrészt a  VHR tagságának és a VHR intézményeinek szakmai / operatív működéséért felelős munkatársaitól /-ról származó integrált tudás- és ismeretanyagot képviseli. 

Ezt a sok és folyamatosan bővülő információbázist két felületen rögzíti (gyűjti és rendszerezi) a VHR: az egyik a TUDÁSTÁR, a másik a szolgáltatások nyújtását napi szinten támogató IT-RENDSZER.

Az IT  rendszerben minden partonáltról található adat. A VHR-be lépésének első mozzanatától nyomonkövethető az ő útja a VHR-ben, minden támogatás és fejlesztés nyomot hagy a rendszerben. A partonáltak fejlődésének és életútjának nyomonkövethetőségén túl, a VHR (mint rendszernek az) eredményeinek elemzésére és hatásvizsgálatok végzésére  is alkalmas adatokat  tesz elérhetővé. Az IT rendszer másik funkciója a szolgáltatást nyújtó szakemberek támogatása: a szakmai feladatukhoz szükséges összes információ egy felületről elérhető az IT-rendszerben. IT  rendszer egyedileg fejlesztett, VHR-re szabott (ugyancsak organikusan , folyamatosan) fejlődő online alkalmazás, amely a VHR honlapjáról érhető el, meghatározott jogosultsági rendszeren keresztül.