V
A
N


H
E
L
Y
E
D

T
Á
R
S
A
D
A
L
M
I

V
Á
L
L
A
L
K
O
Z
Á
S
VAN HELYED RENDSZER
VAN HELYED LOKÁLIS KÖZPONT  
VAN HELYED SETTLEMENT VAN HELYED FAMÍLIA STÚDIÓ VAN HELYED STÚDIÓ VAN HELYED TEHETSÉG AKADÉMIA
1.
kategória

Magzat - kismama a születésig
2.
kategória

Születéstől az óvodába járásig
3.
kategória

Óvodába lépéstől az iskolába lépésig
4.
kategória

Alsó tagozattól a felső tagozatba lépésig
5.
kategória

Felső tagozattól a kozépiskolába lépésig
6.
kategória

Középiskolába lépéstől az egyetemig, szakmáig
7.
kategória

Nyomonkövetés az egyetemen a szakképzésben a munkában
VAN HELYED ÓVODA VAN HELYED ÁLTALÁNOS ISKOLA VAN HELYED FILMSTÚDIÓ
  VAN HELYED STÚDIÓ +
VAN HELYED IRÁNYÍTÓ ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT

VHR

A Van Helyed Rendszer (VHR) egy helyi bázisokból és szakmai irányító módszertani központból álló intézmény, mely komplex szolgáltatásokat és intézményeket kapcsol össze (szükség esetén, oktatási intézményeket alapít és tart fenn). Célja a marginalizált társadalmi csoportok, elsősorban a roma közösségek emancipációjának támogatása, ehhez követendő modell kialakítása. A Van Helyed Rendszer egy alulról építkező folyamatmodell, amely rendszerszintű válaszokat kíván adni a szegénység újratermelődésének megállítására.

A VHR egy szisztematikusan átgondolt, visszacsatolások által megújuló, elemeiben egymásra épülő támogatási, szolgáltatási, edukáció– és alkotásközpontú, folyamatorientált rendszer, amely a gyermekek oktatására fókuszál, és szorosan együttműködik a gyermekek szűkebb és tágabb környezetében élő felnőttekkel.

A hátránykezelés és tehetséggondozás egyaránt felvállalt célja a VHR–nek, és az összetett, egymásra épülő elemei, az egyéni és csoportos fejlesztés által mindkét kitűzött célt el is tudja érni. 

A VHR a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni szükségleteinek megfelelő szolgáltatásokat kínál. Folyamatosan biztosítja azokat a külső és belső erőforrásokat, amelyekre a felnőttkori sikeres életvezetés és önmegvalósítás kialakításához minden gyermeknek szüksége van. Esélyt nyújt a hátrányos környezeti adottságok kompenzációjára, lehetőséget biztosít az egyéni képességek teljes kibontakoztatására. Támogatja a gyermekek családját, abban, hogy a gyermek ki tudja bontakoztatni adottságait, megtalálja a harmóniát és az anyagi biztonságot teremtő szakmát, életpályát.

Olyan szolgáltatások elérését teszi lehetővé a VHR, amelyeket a  gyerekek és családjaik önerőből és/vagy az elérhető állami ellátórendszerben nem (vagy nem jó minőségben) kapnak meg. A VHR-ben nyújtott változatos oktatási és egyéb szolgáltatások magas minőségűek. Ezáltal a helyi bázisok vonzáskörében élő családok is biztosítani tudják azt – a minden gyermeknek járó – alapjogot, hogy a gyermekeik tanuljanak, fejlődjenek és esélyt kapnak arra, hogy felnőttkorukra egy kiszámítható, önmegvalósításon nyugvó, boldog életet alapozzanak meg.

Kényszerpálya helyett életpályát kínál a VHR.

A VHR a szolgáltatásaival a magzati kortól a munkaerő–piacra való belépésig, azaz a fiatal felnőttkorig kíséri a gyermeket – a családjával és a közösségével együttműködve – a sikeres életpályára állás érdekében. A VHR–ben töltött több év (évtized) alatt a növendékek folyamatosan személyre szabott, egymásra épülő szolgáltatásokat kapnak. A nyújtott szolgáltatások fókuszában az alkotás, a képessé tevés és az edukáció áll.

A VHR fő célja, hogy a rendszerbe bekerült gyermekek önállóan (családjuk támogatását is élvezve) képesek legyenek a tanulás útján sikeres karriert / életpályát kiépíteni. VHR–ben minden esélyt megkapnak a gyerekek erre, mert a szociális, kulturális, egészségügyi, képességbeli különbségekre is reflektáló, korszerű tudásalapú, minőségi oktatásban, nevelésben részesülnek.

A VHR–t megalkotó Van Helyed Alapítvány vallja, hogy minden gyerek képes magas szintű tudást elérni, ha differenciált és komplex rendszerben kap támogatást. Ez különösképp igaz a hátrányokból induló gyerekekre, akik számára a VHR nem csupán a jó iskolába jutás lehetőségét biztosítja, hanem a családot és közösséget is bevonó, sokszínű támogatások rendszerét is, amelynek kulcsa a partnerség és a VHR–en belüli aktív részvétel.

A VHR lokális bázisokból (a hozzájuk kapcsolódó helyi intézményekből), és egy Szakmai Irányító és Módszertani Központból áll. A VHR lokális bázisok inkubátorok. Működtetésük célja, hogy az állami szociális és oktatási rendszert összekapcsolva, azokat komplex szolgáltatási rendszerré fejlesztve, tudásátadás és képességfejlesztés fókusszal, az emancipációt és inklúziót tegye lehetővé. A Van Helyed Alapítvány a lokális bázisokon a gyakorlatban alkotja meg azt a modellt, amely az állam számára rendszerszintű, strukturális megoldásokat kínál és országosan is működtethető lesz a jövőben.

A VHR lokális bázisain e hosszú távú cél eléréséhez két stratégiai irány lehetséges:

 

A VHR a jelenleg Magyarországon elérhető integrációs modellektől jól megkülönböztethető, egyedi modell, amely elsősorban

az eredménye.

Tudományos kutatásokra és nemzetközi hasonló programok tapasztalataira alapozottan a lehető legkorábban elkezdődik a gyermek (és családjaik) VHR–be történő behívása és fejlesztése, ami a leghatékonyabb módja annak, hogy a leszakadást megakadályozzuk, azaz a szegénység újratermelődését megállítsuk.

A rendszer kigondolása és kiépítése során a Van Helyed Alapítvány számos magyar és nemzetközi modell ismeretében a Harlem Children’s Zone® (https://hcz.org/about–us/history/) kezdeményezés tapasztalatait tudta leginkább hasznosítani.

A Van Helyed Alapítvány fokozatosan építi ki és működteti a Van Helyed Rendszer programelemeit, intézményeit, szolgáltatásait. A rendszer jelenleg az alábbi egységekből áll:

Van Helyed Központ – VHR Irányító– és Módszertani Központ: a helyi lokális bázisok koordinálását végzi. Bővebben lásd az Irányító– és Módszertani Központ aloldalon. – jelenleg is működő elem.

VHR lokális bázis és lokális központ: egy adott helyszín – helyi bázis (település, városrész) helyi irodája, amely a helyben működő rendszerelemeket fogja össze, koordinálja. – jelenleg egy, az ózdi bázis működik, és további bázisok kiépítésén/előkészítésén dolgozik az alapítvány.

Van Helyed Família Stúdió – adott lokális bázison a kismamáknak és kis gyermeket nevelő családoknak szóló szolgáltatás csomagokat összefogó rendszerelem:

Ezen belül:

 1. kategória: Magzat-kismama, a születésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison
 2. kategória: Születéstől az óvodába lépésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison
 3. kategória: Óvodába lépéstől az iskolába lépésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison

Van Helyed Stúdió – adott lokális bázison 6-18 éves korcsoportnak és családjaiknak szóló szolgáltatás csomagokat összefogó rendszerelem:

Ezen belül:

 1. kategória: Alsó tagozattól a felső tagozatba lépésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison.
 1. kategória: Felső tagozattól a középiskolába lépésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison
 2. kategória: Középiskolába lépéstől az egyetemig/ szakma megszerzéséig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison
 3. kategória: karrier mentorálás egyetemen/ szakképzésben/ munkavállalásban – ennek kiépítése folyamatban van

Van Helyed Stúdió+:  általános-közép iskolás korcsoportnak a lakóhelytől távoli iskolákban történő továbbtanuláshoz szakkollégiumi jelleggel segítséget nyújtó rendszerelem

 1. kategória: Alsó tagozattól a felső tagozatba lépésig – jelenleg is működik Budapesten
 1. kategória: Felső tagozattól a középiskolába lépésig – jelenleg is működik Budapesten
 2. kategória: Középiskolába lépéstől az egyetemig/ szakma megszerzéséig – jelenleg is működik Budapesten
 3. kategória: nyomon követés egyetemen/ szakképzésben/ munkavállalásban – ennek kiépítése folyamatban van

Van Helyed Óvoda – Az ózdi lokális bázison a szükségletek alapján – kiépítése folyamatban van

Van Helyed Iskola – tervezett elem

Az egyes elemek részletes megismeréséhez lásd az elemek aloldalait. 

Cél

A Van Helyed Rendszer (VHR) mottója: Tudás és boldogulás – Kényszerpálya helyett életpálya!

A VHR célja egyéni szinten, hogy a rendszerbe belépő növendékek a legjobb iskolákban, jó eredményekkel fejlődhessenek, tanulhassanak, akár óvodában, általános iskolában, középiskolában vagy a felsőoktatásban, akár szakmaszerzési céllal, emellett biztos egzisztenciát tudjanak felépíteni, amely legalább átlagos anyagi helyzetet biztosít és esélyt ad arra, hogy a jó életminőség (nem csupán egzisztenciális értelemben) elérhetővé váljék számukra, és a folyamatos tanulással, a sikeres karrier/ életpálya tervezéssel a szegénység újratermelődése megálljon.

A Van Helyed Rendszer (VHR) társadalmi célja, hogy az inaktív társadalmi csoportokból – elsősorban a hátrányos helyzetű, többségében roma családok gyermekeiből – minél több aktív, minőségi tudással rendelkező szakember kerüljön a gazdaság vérkeringésébe. 

Emellett fontos cél, hogy a Van Helyed helyi bázisain a rendszerbe bekapcsolódó családok egy közösséggé váljanak, ahol a partnerség és az együttműködés alapérték. Ezeknek a közösségeknek a pozitív önképe, identitása, a roma és nem roma és a sokféle növendék inklúziója, interkulturális szocializációja és a VH közösség szeretettel megtartó ereje nagyon erős legyen, és ennek következtében megszűnjön a kirekesztettség és a mélyszegénységben élők esetében megszakadjon a tartós szegénységet újratermelő ördögi kör.

Társadalmi célkitűzés, hogy a Van Helyed közösség ereje, mint jó példa, a Van Helyed Rendszer mint jó gyakorlat a társadalom egészére is kihasson, azaz a Van Helyed Rendszer és a lokális bázisokon folyó munka az állami ellátórendszer átalakításában, tökéletesítésében - a Van Helyed mentorálásával - megjelenhessen.

Hatás

Van Helyed Rendszer (VHR) munkája azt eredményezi, hogy az egyén (a családjával valamint az egész közössége) képessé válik a hátrányok kezelésére.  A Van Helyed Rendszer egymáshoz kapcsolódó intézmények és szolgáltatások létrehozásával biztosítja, hogy ne termelődjön újra a nyomor és az egymásra épített szolgáltatásaival az adott területen élő összes mélyszegénységben tengődő, gazdaságilag inaktív, (többségében roma) ember képes legyen sikeres életpályára állni.

 

Van Helyed Rendszerbe bekerült gyermekek (magzati kortól) egészen a felsőoktatásba vagy a munkaerőpiacra való belépésig az optimális fejlődésükhöz (életkori sajátosságok és egyéni adottságok figyelembevételével) szükséges, személyre szabott szolgáltatásokat vagy a Van Helyed Rendszeren belül, vagy megvásárolt szolgáltatások formájában megkapják. Így minden gyermek – egyéni adottságainak megfelelően – a legtöbbet hozhassa ki önmagából.

A VHR modell (franchise–szerű rendszerben történő) terjesztésével az autonóm lokális bázisok egy országos hálózattá fejlődnek. Az egész országot lefedő rendszer jön létre. Azaz az állami rendszert továbbfejlesztő modell épül ki, amely a jelenlegi felzárkózási politika megújult alternatívájaként egy valós esélykiegyenlítő rendszerként az egész ország területén elérhető, illetve az állami ellátórendszer átveszi a modellt, meglévő elemeit a VH működésének tapasztalati és mintája alapján átgondolja, átalakítja.

 

Szolgáltatások

A tartalom bejelentkezés után tekinthető meg. Bejelentkezés itt.

Struktúra

A tartalom bejelentkezés után tekinthető meg. Bejelentkezés itt.

Módszertanok

A tartalom bejelentkezés után tekinthető meg. Bejelentkezés itt.