Célok

A Van Helyed! Rendszer kiépítése, a leszakadó rétegek sikeres, eredményekkel alátámasztható integrációjának érdekében. Célja egy összetett, személyre, családra és közösségre szabott, holisztikus szemléletű és elkötelezett, kormányzati ciklusok felett átívelő, jól mérhető és adaptálható egymásra épülő intézmények és szolgáltatások rendszerének működtetése, fejlesztése. A VHR az egyes rászoruló ember életében minél korábbi életkortól, oktatásfókuszú folyamatos és átgondolt támogatások rendszerét biztosítja. A VHR a meglévő gyakorlatainkra épül, azok eredményeit fogllaja össze. Az eredményeink, jó gyakorlataink alapján fejlődik organikusan, lépésről lépésre tovább.

 

VHA összefoglaló, eredmények/gyakorlatok:

VHS ózdi bázis (intézmény jellegű működés)

Az elmúlt öt év munkájának köszönhetően be tudtuk bizonyítani, hogy szemléletünk, módszertanunk lehetővé teszi hogy a Van Helyed! Stúdióra a Van Helyed! Stúdió + ra és előzményeire, a Hétes telepi alkotásközpontú settlement szociális modellprogram tapasztalataira egy teljes rendszert építsünk ki (Van Helyed! Rendszer). Ki tudtuk dolgozni azt a szervezeti struktúrát, szervezeti stratégiát amely egyúttal organikusan, alulról építkező folyamatmodell és így a legjobb, rendszerszintű válaszokat adja a valóság aktuális kérdéseire. A szisztematikusan átgondolt, visszacsatolások által megújuló, egymásra épülő támogatási, szolgáltatási, edukáció- és alkotásközpontú, folyamatorientált rendszer, és azok fontos módszertani megoldásai, elemei (patrónusok, családok bevonása, közösségépítés stb) valósággá teszik a mélyszegénységből érkező növendékek és családjaik drámai és előremutató változásait, és új pályára állását.

Tapasztalatunk az, hogy a növendékeink hasonló sorsú, nem Van Helyed! stúdiós kortársai már most újratermelik a szegénységet (legkésőbb középiskolás korukra kimaradnak az iskolából, bizonytalan kilátásokkal családot alapítanak), miközben stúdiós (kor- és társadalmi státszuk szerint sorstársaik) a legjobb iskolákban jó eredményekkel tanulnak tovább, amennyiben ehhez egy nagyon átgondolt támogatási rendszert kapnak (Van Helyed!). Ők már megtervezik a jövőjüket, amelyben a felsőoktatásban való továbbtanulás és szaktudás a cél.

Fontos eredménynek tartom, hogy a Van Helyed! egy közösséggé vált, amelynek egyenrangú tagjai a munkatársak, a növendékek összes családtagja és maguk a stúdiósok is.

Ennek a közösségnek a pozitív romaképe, az identitása, a roma nem roma és a sokféleség integrációjára, befogadására való képessége, az interkulturális szocializációja nagyon fejlett. A VH közösség szeretettel megtartó ereje erős.

A VH közösséghez tartozó családok és növendékek világosan látják és megfogalmazzák a VH sorsfordító és esélyteremtő munkáját, eredményeit, és értékelik, megbecsülik azt. Ennek multiplikátor hatása, hogy a VHS bármikor bővíthető volna, ha az a hátrányos helyzetű, többségében roma családok hozzáállásán múlna, akik értik és szeretnék, ha gyermekeik a VH -val együttműködhetnének.

A VHRendszerbe kerüléskor bekövetkező fordulatok egy generáción belül és nagyon rövid idő alatt megvalósulnak és ez kihívások elé állít minket és a családokat is. Ez a kihívás még erősebben összekovácsol és megtámogatja a bizalmat, a partnerséget, amely egy egyre erősödő alapot ad a további munkához.

A Van Helyed! közösség ereje pedig, mint jó példa, jó gyakorlat a társadalom egészére is kihat.

A VH munkatársak és az egész VH közösség felismerte, vagy egyre inkább bízik benne, hogy az alapító víziója megvalósítható, a VHR modell kiépítésével és elterjesztésével meg lehet fordítani emberi sorsokat, súlyos társadalmi egyenlőtlenségeket lehet orvosolni, és kiutat lehet találni a nyomorból.  

Ami a legnagyobb erő, hogy mindebben a VH egész közösségének jelentős szerepe van.

Ennek a közös feladatnak és közös szerepnek a felsimerése a személyes célokat közösségi céllá emeli, és így a társadalmi cél motiválóan hat a résztvevőkre, akik egyúttal a megvalósítók is.                      

Ebben az évben a VHS ózdi bázisra 29 új növendéket vettünk fel. (összlétszám 61 fő, közel 250 családtag). A VHS ózdi bázis a kiépülő Van Helyed! Rendszer stabil elemévé fejlődött. Szervezeti szabályzata, protokolljai kialultak. Többségében roma és helyi munkatársak működtetik. Állami forrásokat tudtunk a működéshez hozzárendelni. Ebből biztosítottuk a munkatársak fejelsztését/képzését, szupervíziójukat, coachingot. Véglegesítettük a módszertani fejlesztést. A módszertanunk megoldásfókuszú, demokratikus és pozitív pedagógaiai elemekre épül. Szemléletünk holisztikus.

11 teljes állású munkatársunk és 11 óraadó munkatársunk van. Ózdi középiskolás kortárs önkéntesek segítik a munkánkat. Kialakítottuk a VHS struktúra korosztályos csoportjait, azok céljait és a célok eléréséhez szükséges szolgáltatás csomagokat. Az új növendékek az alapozó 14 fő és klub 15 fő csoportokba kerültek. A felvételire készülők csoportja 8 fő és a már továbbtanuló, középiskolás növendékeink csoportja 11 fő (és további 12 fő VHS + budapesti szakkollégiumunkba jár) Adott évben felvételiző növendékeinket, és családjaikat egy éven át készítjük fel a továbbtanulásra és közösen tervezzük meg a növendékeink karrier útját. Ebben a periódusban 5 növendékünk budapesti továbbtanulást tervez.

A VHS bázison 9 ózdi iskolával működünk szorosan együtt. A patrónusok folyamatosan kapcsolatot tartanak az általános és középiskolákkal (osztályfőnökök, szaktanárok, igazgatók). A résztvevő szülőkkel és családokkal a szülői találkozók alkalmavál, a családi napokon, a családi klubban és a fogadóórákon kommunikálunk.

A VHS + állami intézményen belül, állami jogviszonnyal működik, de módszertanát és plusz szolgáltatásait a Van Helyed! Alapítvány (VHA) biztosítja, egyúttal az épülő Van Helyed! Rendszer (VHR) részeként működik. Jelenleg a Van Helyed! ózdi bázis isntézményében oktatott, fejlesztett, felkészített gyerekek budapesti továbbtanulását és középsikolai, szakiskolai bennamardását teszi lehetővé. Ehhez teljes ellátást, családias környezetet, VH patrónusok által végzett komplex tanulmányi, szociális, és életvieli mendzselést, a családok bevonását, utaztatást, tehetséggondozást, korrepetálást, kultúrális programokat, közösségi életet és mentális támogatást biztosítunk.

Picture 1

VHR - a gyermek útja

A szegregált lakókörnyezetben élő és szegregált iskolákba járó gyerekek a Van Helyed! Rendszerbe több ponton kerülhetnek be. Első belépési pont a Van Helyed! Stúdió Ózd (bázis intézmény, szegregált iskolákból iskolán kívüli komplex szolgáltatásokat kapó gyerekek a továbbtanulás biztosítása érdekében). A VHS bázison belül négy egység működik: klub (1. o- 6. o), alapozó (1. o-6.-o), felvételiző (6.o-8.-o), középiskolás (6.o-8.o).  A négy egység céljait, szolgáltatásait az alábbiak szerint határoztuk meg:

VHSKlubtagság: cél: VHS rendszerbe történő integráció előkészítése (belépési pont)                                                 

VHS Alapozó (1.o - 6. o) 1 pedagógus-patrónus: cél: továbbtanulás megalapozása VHS rendszeren belül. Kompetenciák, képességek, tehetség és pályakép/érdeklődés feltérképezése, fejlesztése                                                                  VHS Felvételizők (7.o-8.): általános iskola eredményes befejezése, pályaválasztás előkészítése/tervezés, felvételi vizsgára felkészítés, iskolaválasztás, beiskolázás                                                                                                              VHS Középiskolások: cél: bennmaradás a középiskolába, pályaorientáció, felsőfokú beiskolázás ill. szakmaválasztás, szakképzés,                                                                                                                                                                             A második belépési pont a Van Helyed! Familia Stúdió: Itt a hátrányos helyzetű, többségében roma gyermek magzati korban “kerül” a rendszerbe. A VHFS első szakaszában a szegregált, hátrányos helyzetű, többségében roma terhes anyukáknak, édesapáknak és a tágabb családnak családtagoknak biztosítunk rendszeres, egymásra épített szolgáltatásokat. Így a VHFS első szakaszában a családban lévő testvérek számára is nyújtunk korcsoport szerint VHFS intézményen belüli szolgáltatásokat és patrónusi menedzsmentet. Szolgáltatások: korai fejlesztés, óvodai előkészítő, iskolai előkészítő, szülő edukáció, nagyszülő edukáció, közösségi programok, szociális esetkezelés stb. A VHFS-ba született gyermekek és családjaik a gyermek születése után is a VHFS- második szakaszában lépnek és haladnak tovább. A VHFS szolgáltatásai a VHR-be született gyermek  óvodáztatásáig tartó periódusára fókuszálnak, továbbra is bevonva az egész családot. Ezen a ponton átjárás van a VHFS és VHS között. A VHFS-ből általános iskolás korban a testvéreknek bejutási lehetőséget adunk a VHS-be is. A VHFS-ben óvodáskort elért VHR-ben született gyerekek számára azonban VH óvodát és később általános iskolát hozunk létre. Ezek a VH oktatási intézmények minőségi, differenciált, integrált oktatást biztosítanak, középosztálybeli és tehetős társadalmi csoportok számára is vonzó módon. A VHR vonzó oktatási intézményeit a helyi középosztály és elit számára fizetőssé tennénk és a gyakorlatban valósítanánk meg az országos oktatási rendszer egészére is vonatkoztatható komprehenzív oktatást. A VH oktatási intézményekben a téritésmentesen járó hátrányos helyzetű, roma növendékek alkotják majd a többséget. A VHR-ből két ponton a VH Általános Iskolából és a VH Stúdióból (emlékeztetőül: ide a környező szegrgeált oktatásból jönnek és iskolán kívül kapnak szolgáltatásokat a gyerekek) léphetnek tovább a minőségi középiskola és/vagy szakképzés irányába. A középiskola és a szakképzés teljes mértékben a VHR-en kívüli intézményekben történik, de az oda való felvételizést, beiskolázást és bennmaradást még mindig a VHR támogatásán belül segítjük. A VHR-en belül a továbbtanuló gyermek a VHS + középiskolai szakkollégiumok támogatják. (Jelenleg a VHS+ Budapest már működik). A VHS + ból való kigondozás során újra kapcsolódási pont jön létre az állami és egyházi intézményekkel. A VHS + -ból kikerülő és a felsőoktatásban továbbtanuló VH gyerekek számára a Roma Keresztény Szakkollégiumokkal történő együttműködések során teremtünk továbbra is megfelelő és komplex szakkollégiumi ellátáshoz való hozzáférést. A VHR ezzel magzati kortól az egyetemeig ill. a szakmáig , az állami szolgáltatásokkal és intézményekkel kompatibilis módon teremt az egyes hátrányos helyzetű, többségében roma, gyermek és fiatal számára az egész életpályáján keresztül ívelő, egymásra épülő, támogatói rendszert, amely biztosítja, hogy a halmazott hátrányokat még idejében és fokozatosan megszüntesse, és egyre stabilabbá, sikeresebbé tegye az egyén életutját. A VHR szélesítésével ezek az egymásra fűzött szolgáltatások egyre több egyént, később minden rászorulót, végül az egész érintett társadalmi csoportot el tudja érni. Ezzel a szegénység felszámolását segíti.Hogyan történik ez? A VHR szélesítésének egyszerre két iránya van. A VHR  elemeit/egységeit - az oktatásfókuszú VH Stúdiót, a családközpontú, gyermeknevelés és szociális fókuszú VH Familia Stúdiót, a komplex minőségi és differenciált oktatásfókuszú VH Óvodát és VH Iskolát - bázis isntézményekként egy falu, egy község maximum egy város igényeire szabottan lehet lértehozni.

A VHR modellje Ózdon épül. A VHS működik a VHFS előkészítő szakszban a VHÓ tervezés alatt áll. Ózdon a következő feladat a VHR bázis intézmények befogadásának növelése. Ezt a VHR befogadó helyek a rászorulók számához való igazításaval lehet biztosítani. A VHR országos szintű elterjesztését pedig nem a megszokott értelmben használt adaptációval kívánjuk elérni. Nem tartjuk célravezetőnek, hogy falu, község, város szinten egy “VHR receptet” adaptáljunk és hozzunk létre VHR bázis isntézményeket az ózdi mintájára. Adaptáció helyett sokkal hatékonyabb formát kínálunk, méghozzá a VHR -módszereit, szemléletét és működését veszélyeztető- devalválódás kockázata nélkül. A VHR országos szintű elterjesztését hálózatosodás formában gondoljuk. A hálózat organikusan fejlődik. A VHR módszertani stábja megkeresi azokat a partnereket, akik valamilyen felzárkózást támogató struktúrát vagy intézményt fenntarthatóan működtetnek: Tanodát, Biztos Kezdet Gyerekházat, Kollégiumot stb. Együttműködések kilakításával a kiválasztott intézményekből VH műhelyeket hoznak létre, amelyek célja, hogy az együttműködés keretében a VHR helyi egységeivé (VHS, VHFS stb) tudjanak válni, vagy úgy, hogy alapszolgáltatásaikat megtartják és VH-vá továbbfejlesztik, vagy úgy, hogy teljes mértékben azzá alakítják.Az így bővülő VHR elemeinek vezetőiből delegált testület (idővel: testületek) irányítják és garantálják a szakmai munkát, folyamatos fejlődést és a hálózat továbbélpülését.A VHR hálózata országos lefedettségig bővíthető. Egyik ereje a következőkből adódik: holisztikus, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó, organikusan, alulról építkező, folyamatorientált rendszer, amelyben egymáshoz kapcsolódó szervezeti egységekben, struktúrált formában, de nagy önszerveződési autonómiával, karizmatikus vezetőkkel és elkötelezett emberekkel zajlik a szükségeletekre reflektáló egyúttal személyre szabott, ezért újra és újra megújulni kész munka. Ebbe az irányba mutat a Deák Ferenc kollégium- VHS + összekapcsolódás, VHS + REFOROM együttműködés előkészítés, a Rácz Gyöngyi közösségi ház - Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  Tanoda- VHS bázis hálózatosodás.

 

2018/2019 VHR eredmények:

  1. A Deák Ferenc állami fenntartású kollégium földszintjén külön folyosórészt kapott a VHS+ és 6 bentlakásos 6 külső intézményben lakó VHS + növendék került elhelyezésre, akik kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkeznek. Az állami intézményen belül  patrónusainkkal, illetve az alapítvány más munkatársaival ( 5 patrónus, 1 délelőttös ügyeletes, 5 éjszakás ügyletes) dolgozunk itt saját program szerint. A VHS + növendékeink budapesti középiskolákban, szakgimnáziumban, gimnáziumban tanulnak (összesen 10 együttműködő istézményben). A kollégiummal történő intézményes és szakmai együttműködés célja: egy már sikeres VHS + szisztémának a meglévő állami kollégiumi rendszerrel történő kompatibilissá tétele, roma szakkollégiumi modell létrehozása.                                                       

  2. A VHS + -ba 5 új diák felvételére készülünk szeptembertől az ózdi VHS növendékeink közül. Közülük két fő eredményét ismerjük,  felvételt nyertek a választott budapesti középiskolába.

  3.  A VHA-val együttműködő és növendékeinket befogadó középiskolák közül a Kürt Alapítványi Gimnáziummal egy kvótarendszer és középiskolai VHS+ együttműködési modellen dolgozunk. A gimnázium szeretne egy  állandó, térítésmentes VH helyet biztosítani minden évfolyamon, egyúttal a gimnázium pedagógusaival ki fogjuk dolgozni, hogy a gyakorlatban milyen struktúrát igényel egy hatékony VHS+ - középiskolák kvótarendszer, és pedagógiai támogató együttműködés                                                                                            

  4. A Van Helyed! Familia Stúdió (VHFS) ózdi helyszineként egy EU-s forrásból felépített állami ingatlan térítésmentes használatba vételéről tárgyalunk a minisztériummal. Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ -nak építették, de nem működtetik, fenntartását nem biztosították, az épület 1000 m2, korszerűen berendezett, eszközökkel ellátott, közel a VHS -hez és két nagy szegregátum mellett található. A  helyszíni tárgyalásokra sikerült megnyerni a felzárkózásért felelős államtitkárhelyettest, és a miniszterelnöki biztost, a korábbi felelős EMMI minisztert, Balog Zoltánt is. Hatalmas eredménynek tekintkük, hogy a Geffry Canada által alapított, nagy multú és sikeresen működő Harlem Childen’s Zone (USA) vezető munkatársai szakmai mentorációval kísérik a VH Familia Stúdió kiépülését.

  5. A VHFS programjaként újra indítottuk az 1998-2013 között virágzó Hétes telepi szociális közösség rehabilitációs munkát. 2013-ban a saját hatalmi érdekeit védő önkormányzat kiszorította az alapítványt, aminek következtében az általunk megkezdett folyamatok megtorpantak, visszafejlődtek. Az állammal való 2019-es tárgyalások eredményeképpen újra munkához láthattunk a Hétes telepen, ahol a közösség tagjai nem felejtették el a közös eredményeinket. A telepi gyerekek közül több család kapcsolódott a VHS-hez, egy gyerek a VHS + ban tanul tovább Budapesten. Szeretnénk erről a telepről is kismamákat bevonzani a VHFS alakuló programjába. Ózd Hétes telepen, 53 mélyszegénységben élő roma család összesen, 350 ember él. A telep ingatlanjai, sem vezetékes vízzel, sem fürdőszobával nem rendelkeznek. Az egész telep vízellátását, 2 db kút biztosítja. Ilyen körülmények között, nagyon nehéz kivitelezni az egyébként, is kis alapterületű, átlagban 30nm-es kis lakásokban a mosást és a fürdést, ahol átlagosan 8-10 fő él. 2013-ban A Van Helyed! Alapítvány, a hétesi közösség segítségével, együttműködésével, létrehozott egy „fürdőházat”, ahol a telepi családok számára fürdési és mosási lehetőséget biztosít. Ezt a VHFS keretei között üzemeltetjük tovább. Teljes kihasználtsággal működünk. Napi átlagosan 70 fő veszi igénybe a fürdési lehetőséget és minden család a mosást.