VAN HELYED RENDSZER
VAN HELYED IRÁNYÍTÓ ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT
VAN HELYED LOKÁLIS BÁZIS
VAN HELYED LOKÁLIS KÖZPONT
ALAPOZÓ SZOLGÁL- TATÁSOK VAN HELYED FAMÍLIA STÚDIÓ VAN HELYED STÚDIÓ
1.
kategória

Magzat - kismama a születésig
2.
kategória

Születéstől az óvodába járásig
3.
kategória

Óvodába lépéstől az iskolába lépésig
4.
kategória

Alsó tagozattól a felső tagozatba lépésig
5.
kategória

Felső tagozattól a kozépiskolába lépésig
6.
kategória

Középiskolába lépéstől az egyetemig, szakmáig
7. és 8.
kategória

Nyomonkövetés az egyetemen a szakképzésben a munkában
VAN HELYED BÖLCSŐDE, ÓVODA VAN HELYED ÁLTALÁNOS ISKOLA
VAN HELYED STÚDIÓ + T
Á
R
S
A
D
A
L
M
I

V
Á
L
L
A
L
K
O
Z
Á
S
O
K
VAN HELYED TEHETSÉG AKADÉMIA
VAN HELYED FILMSTÚDIÓ

Van Helyed Rendszer

Kényszerpálya helyett életpálya

A fenti sematikus ábrán a kékkel színezett elemek megmutatják a gyerek útját a Van Helyed Rendszerben a szegregátumból a felsőoktatásig és/vagy a munkaerő piacig.

 

A Van Helyed Rendszer (VHR) szisztematikusan megtervezett, visszacsatolások által megújuló, intézményeiben és szolgáltatásaiban egymásra épülő, folyamatorientált rendszer, amely a gyermekek oktatására-nevelésére és a teljes szocializációs folyamatra fókuszál, és szorosan együttműködik a gyermekek szűkebb és tágabb környezetében élőkkel: a családokkal , közösségekkel és szakemberekkel.

A VHR a Van Helyed Alapítvány által - különböző helyszíneken - alapított és fenntartott intézmények és az általuk nyújtott szolgáltatások együttese, együttműködve az oktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel is.

A Van Helyed Rendszer kiépítésének célja, hogy a gyermek - különös tekintettel a hátrányos helyzetű/roma gyermekre - sikeres életutat járhasson be. Társadalmi célja, hogy a gyermek, a és a képessé tétele közösségen keresztül érvényesüljön a szegénység és nyomor újratermelődése, és ezzel megalapozza a szegregált társadalmi csoportok emancipációját, egy családtal az esélyegyenlőség felé.

Hosszútávú társadalmi célja, hogy olyan gyakorlati modellt adjon korszerű szakpolitikák kialakításához, amelyek rendszerszinten biztosítják a szükséges (állami) a sikeres életúthoz minden gyermek számára.

A VHR intézményeivel és szolgáltatásaival a magzati kortól a munkaerő–piacra való belépésig, azaz a fiatal felnőttkorig kíséri a gyermeket és a családját.

Az intézmények és szolgáltatások fejlesztése során munkánkat az alábbi értékek és szemlélet alakítása: autonómia, képessé tevés és felhatalmazás (empowerment), alkotás-központúság, személyközpontúság, közösségi szemlélet és partnerség, esélyteremtés és emancipáció, interkulturalitás, resztoratív szemlélet és gyakorlat.

A VHR alappillére a patrónusi rendszer . A patrónus minden intézményben jól körülhatárolt feladatkörrel rendelkezik. Ezáltal biztosítja a részleges személyes támogatást, az egyéni fejlődéshez szükséges szolgáltatások menedzselését. Egy partónus max. 15 partonáltért és családjáért felel. A partónusok egyéni és csoportos fejlesztést/támogatást, szociális és oktatási esetkezelést végeznek. A patrónusok az intézményeken belül és között szakmai teamekben dolgoznak; ez az összehangolt munka biztosítja a rendszer sikerességét. 

A VHR a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni szükségleteinek megfelelő szolgáltatásokat kínál. Folyamatosan biztosítja azokat a külső erőforrásokat, és mozgósítja azt a motivációt, amelyre a felnőttkori sikeres életvezetés és önmegvalósítás kialakításához minden embernek szüksége van. Esélyt nyújt a hátrányos környezeti adottságok kompenzációjára, lehetőségek biztosítására az egyéni képességek teljes kibontakoztatására. A Van Helyed Rendszerben patronált gyermekek önállóan, (családjuk támogatását is élvezve) képes a tanulás útján sikeres karriert / életpályát kiépíteni. A VHR támogatja a gyermekek családját, abban, hogy a gyermek élete során megtalálja a harmóniát és az anyagi biztonságot teremtő szakmát, életpályát.

Továbbá olyan ajánlatokat kínál, amelyeket a gyerekek és családjaik önerőből és/vagy az elérhető állami ellátórendszerben nem (vagy nem jó minőségben) kapnak meg. A VHR-ben nyújtott - oktatási, szociális, egészségügyi, kulturális és alkotó, valamint sport - szolgáltatások változatosak, egymásra épülnek és magas minőségűek. A VHR–ben minden esélyt megkapnak a patronáltak , mert a szociális, kulturális, egészségügyi, képességbeli különbségekre is reflektáló, korszerű tudásalapú, minőségi oktatásban, nevelésben részesülnek.

 A VHR–t megalkotó Van Helyed Alapítvány vallja, hogy minden gyerek képes magas szintű tudást elérni, ha differenciált és komplex rendszerben kap támogatást. Ez különösképp igaz a hátrányokból induló gyerekekre, akik számára a VHR nem csupán a jó iskolába jutás lehetőségét biztosítja, hanem a családokat is bevonja, integráló közösséget, sokszínű támogatások rendszerét is, amely kulcsa a partnerség és a VHR–en belüli aktív részvétel.

A Van Helyed Rendszer közösségeibe tartozó családok együttműködő partnerei annak a munkának, amely biztosítja – a minden gyermeknek járó – alapjogot, hogy a gyermekek tanuljanak, fejlődjenek és esélyt kapjanak arra, hogy felnőttkorukra egy kiszámítható, önmegvalósításon nyugvó, boldog életet élhessenek.

 

 A VHR sajátosságai

A VHR a jelenleg elérhető integrációs modellektől jól megkülönböztethető, egyedi modell, mert az alábbi rendszerjellemzők mindegyikével rendelkezik:

 

A VHR felépítése

A Van Helyed Rendszer központi intézményekből és szolgáltatásokból, valamint lokális bázisokból áll.

Egy lokális bázis az alábbi szolgáltatásokból és intézményekből épül fel: szegregátumokban végzett megalapozó közösségi munka, Família Stúdió (FS) , Van Helyed Stúdió (VHS), Van Helyed Társadalmi Vállalkozások (VHTS), Van Helyed Óvoda (VHÓ), Van Helyed Iskola (VHI) ). Ezeket a Van Helyed Lokális Központ irányítja.

Az országszerte megalakuló lokális bázisokat a központi Irányító és Módszertani Központ (VHIMK) irányítja és támogatja. Keretein belül működik még a Van Helyed Stúdió +, valamint a Tehetségakadémia és a Filmstúdió.

A rendszer kigondolása és kiépítése során a Van Helyed Alapítvány számos magyar és nemzetközi modell ismeretében a Harlem Children's Zone ®  ( https://hcz.org/about–us/history/ ) kezdeményezés tapasztalatait tudta leginkább hasznosítani.

A szegregátumokban végzett - Megalapozó közösségi munka – Alapozó szolgáltatások

Família Stúdió – adott lokális bázison a kismamáknak és kis gyermeket nevelő családoknak szóló szolgáltatás csomagokat összefogó intézmény:

Ezen belül: 

1. kategória: Magzat-kismama, a születésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison

2. kategória: Születéstől az óvodába lépésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison

3. kategória: Óvodába lépéstől az iskolába lépésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázis

 

Van Helyed Stúdió – adott lokális bázison 6-18 éves korcsoportnak és családjaiknak szóló szolgáltatás csomagokat összefogó intézmény:

Ezen belül:

4. kategória: Alsó tagozattól a felső tagozatba lépésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison.

5. kategória: Felső tagozattól a középiskolába lépésig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison

6. kategória: Középiskolába lépéstől az egyetemig/ szakma megszerzéséig – jelenleg is működik az ózdi lokális bázison

7. kategória: karrier mentorálás egyetemen/ szakképzésben/munkavállalásban – ennek kiépítése folyamatban van

 

Van Helyed Stúdió Plusz általános-közép iskola korcsoportnak lakóhelytől távoli iskolákban történő továbbtanuláshoz szakkollégiumi jelleggel segítséget nyújtó intézmény

Alsó tagozattól a középiskolába lépésen át az egyetemig/ szakma megszerzéséig – jelenleg is működik Budapesten

 

Van Helyed Óvoda – a Van Helyed Rendszer adott lokális bázison működtetett óvodai szolgáltatást nyújtó intézménye

Van Helyed Iskola – a Van Helyed Rendszer adott lokális bázison működtetett iskolai szolgáltatást nyújtó intézménye

 

Az egyes szolgáltatások és intézmények részletes megismeréséhez lásd a Tudástár aloldalait. 

Cél

A Van Helyed Rendszer (VHR) mottója: Tudás és boldogulás – Kényszerpálya helyett életpálya!

A Van Helyed Rendszer (VHR) egyéni, közösségi és társadalmi szintű célokat fogalmaz meg.

A VHR célja egyéni szinten, hogy a patronáltak az aktívan igénybe vett szolgáltatásokra támaszkodva sikeres életútjukat megalapozzák. A patronáltak a patrónusuk munkájának köszönhetően az elérhető legjobb iskolákban, jó eredményekkel fejlődhessenek, tanulhassanak, és a család támogatását is élvezve középiskolában vagy a felsőoktatásban szakmaszerzési céllal zavartalanul haladjanak előre. Így egy biztos egzisztencia megteremtésére esélyt kapjanak. A jó életminőség (nem csupán egzisztenciális értelemben) elérhetővé váljék a VHR-ben bekapcsolódott patronáltak számukra. A személyes fejlődést biztosító folyamatos tanulás támogatása, a szűkebb és tágabb környezet pozitív támogató közeggé alakítása a cél, hogy a sikeres karrier/ életpálya megtervezésével, és megalapozásával a szegénység újratermelődése megálljon.

A Van Helyed helyi bázisain a rendszerbe bekapcsolódó családok egy közösséggé váljanak, ahol a partnerség és az együttműködés alapérték. Ezeknek a közösségeknek a pozitív önképe, identitása, a roma és nem roma és a sokféle növendék inklúziója, interkulturális szocializációja és a VH közösség szeretettel megtartó ereje nagyon erős legyen, és ennek következtében megszűnjön a kirekesztettség és a mélyszegénységben élők esetében megszakadjon a tartós szegénységet újratermelő ördögi kör.

A Van Helyed Rendszer (VHR) társadalmi célja, hogy az inaktív társadalmi csoportokból – elsősorban a hátrányos helyzetű, többségében roma családok gyermekeiből – minél több aktív, minőségi tudással rendelkező szakember kerüljön a gazdaság vérkeringésébe. 

Társadalmi célkitűzés, hogy a Van Helyed közösség ereje, mint jó példa, a Van Helyed Rendszer mint jó gyakorlat a társadalom egészére is kihasson, azaz a Van Helyed Rendszer és a lokális bázisokon folyó munka az állami ellátórendszer átalakításában, tökéletesítésében megjelenhessen. Ennek érdekében a Van Helyed Alapítvány a Van Helyed Rendszer működése során összegyűjtött tapasztalatokat szakpolitikai ajánlásokká formája, és átadja a mindenkor szakpolitikai irányításnak.