V
A
N


H
E
L
Y
E
D

T
Á
R
S
A
D
A
L
M
I

V
Á
L
L
A
L
K
O
Z
Á
S
VAN HELYED RENDSZER
VAN HELYED LOKÁLIS KÖZPONT  
VAN HELYED SETTLEMENT VAN HELYED FAMÍLIA STÚDIÓ VAN HELYED STÚDIÓ VAN HELYED TEHETSÉG AKADÉMIA
1.
kategória

Magzat - kismama a születésig
2.
kategória

Születéstől az óvodába járásig
3.
kategória

Óvodába lépéstől az iskolába lépésig
4.
kategória

Alsó tagozattól a felső tagozatba lépésig
5.
kategória

Felső tagozattól a kozépiskolába lépésig
6.
kategória

Középiskolába lépéstől az egyetemig, szakmáig
7.
kategória

Nyomonkövetés az egyetemen a szakképzésben a munkában
VAN HELYED ÓVODA VAN HELYED ÁLTALÁNOS ISKOLA VAN HELYED FILMSTÚDIÓ
  VAN HELYED STÚDIÓ +
VAN HELYED IRÁNYÍTÓ ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT

VHR

Kényszerpálya helyett életpálya

A fenti sematikus ábrán a kékkel színezett elemek megmutatják a gyerek útját a Van Helyed Rendszerben a szegregátumból a felsőoktatásig és/vagy a munkaerő piacig.

 

A Van Helyed Rendszer (VHR) szisztematikusan megtervezett, visszacsatolások által megújuló, intézményeiben és szolgáltatásaiban egymásra épülő, folyamatorientált rendszer, amely a gyermekek oktatására-nevelésére és a teljes szocializációs folyamatra fókuszál, és szorosan együttműködik a gyermekek szűkebb és tágabb környezetében élő felnőttekkel: a családokkal, közösségekkel és szakemberekkel.

A VHR a Van Helyed Alapítvány által - különböző helyszíneken - alapított és fenntartott intézmények és az általuk nyújtott szolgáltatások együttese, amelyek együttműködnek az oktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel is.

A Van Helyed Rendszer kiépítésének célja, hogy a gyermek - különös tekintettel a hátrányos helyzetű/roma gyermekre - sikeres életutat járhasson be. Társadalmi célja, hogy a gyermek, a család és a közösségek képessé tételén keresztül megakadályozza a szegénység és nyomor újratermelődését, és ezzel megalapozza a szegregált társadalmi csoportok emancipációját, egyúttal lépéseket tegyen az esélyegyenlőség felé.

Hosszútávú társadalmi célja, hogy olyan gyakorlati modellt adjon korszerű szakpolitikák kialakításához, amelyek rendszerszinten biztosítják a szükséges (állami) szolgáltatásokat a sikeres életúthoz minden gyermek számára.

A VHR intézményeivel és szolgáltatásaival a magzati kortól a munkaerő–piacra való belépésig, azaz a fiatal felnőttkorig kíséri a gyermeket és a családját.

Az intézmények és szolgáltatások fejlesztése során munkánkat az alábbi értékek és szemlélet mentén alakítjuk: autonómia, képessé tevés és felhatalmazás (empowerment), alkotás-központúság, személy-központúság, közösségi szemlélet és partnerség, esélyteremtés és emancipáció, interkulturalitás.

 

A VHR a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni szükségleteinek megfelelő szolgáltatásokat kínál. Folyamatosan biztosítja azokat a külső erőforrásokat, és mozgósítja azt a motivációt, amelyre a felnőttkori sikeres életvezetés és önmegvalósítás kialakításához minden embernek szüksége van. Esélyt nyújt a hátrányos környezeti adottságok kompenzációjára, lehetőséget biztosít az egyéni képességek teljes kibontakoztatására. A Van Helyed Rendszerben patronált gyermekek önállóan, (családjuk támogatását is élvezve) képesek a tanulás útján sikeres karriert / életpályát kiépíteni. A VHR támogatja a gyermekek családját, abban, hogy a gyermek élete során megtalálja a harmóniát és az anyagi biztonságot teremtő szakmát, életpályát.

Továbbá olyan szolgáltatásokat kínál, amelyeket a  gyerekek és családjaik önerőből és/vagy az elérhető állami ellátórendszerben nem (vagy nem jó minőségben) kapnak meg. A VHR-ben nyújtott - oktatási, szociális, egészségügyi, kulturális és alkotó, valamint sport - szolgáltatások változatosak, egymásra épülnek és magas minőségűek. A VHR–ben minden esélyt megkapnak a patronáltak, mert a szociális, kulturális, egészségügyi, képességbeli különbségekre is reflektáló, korszerű tudásalapú, minőségi oktatásban, nevelésben részesülnek.

 A VHR–t megalkotó Van Helyed Alapítvány vallja, hogy minden gyerek képes magas szintű tudást elérni, ha differenciált és komplex rendszerben kap támogatást. Ez különösképp igaz a hátrányokból induló gyerekekre, akik számára a VHR nem csupán a jó iskolába jutás lehetőségét biztosítja, hanem a családokat is bevonó, integráló közösséget, sokszínű támogatások rendszerét is, amelynek kulcsa a partnerség és a VHR–en belüli aktív részvétel.

A Van Helyed Rendszer közösségeibe tartozó családok együttműködő partnerei annak a munkának, amely biztosítja – a minden gyermeknek járó – alapjogot, hogy a gyermekek tanuljanak, fejlődjenek és esélyt kapjanak arra, hogy felnőttkorukra egy kiszámítható, önmegvalósításon nyugvó, boldog életet élhessenek.

 

 A VHR sajátosságai

A VHR a jelenleg Magyarországon elérhető integrációs modellektől jól megkülönböztethető, egyedi modell, mert az alábbi rendszerjellemzők mindegyikével rendelkezik:

Cél

A Van Helyed Rendszer (VHR) mottója: Tudás és boldogulás – Kényszerpálya helyett életpálya!

A VHR célja egyéni szinten, hogy a rendszerbe belépő növendékek a legjobb iskolákban, jó eredményekkel fejlődhessenek, tanulhassanak, akár óvodában, általános iskolában, középiskolában vagy a felsőoktatásban, akár szakmaszerzési céllal, emellett biztos egzisztenciát tudjanak felépíteni, amely legalább átlagos anyagi helyzetet biztosít és esélyt ad arra, hogy a jó életminőség (nem csupán egzisztenciális értelemben) elérhetővé váljék számukra, és a folyamatos tanulással, a sikeres karrier/ életpálya tervezéssel a szegénység újratermelődése megálljon.

A Van Helyed Rendszer (VHR) társadalmi célja, hogy az inaktív társadalmi csoportokból – elsősorban a hátrányos helyzetű, többségében roma családok gyermekeiből – minél több aktív, minőségi tudással rendelkező szakember kerüljön a gazdaság vérkeringésébe. 

Emellett fontos cél, hogy a Van Helyed helyi bázisain a rendszerbe bekapcsolódó családok egy közösséggé váljanak, ahol a partnerség és az együttműködés alapérték. Ezeknek a közösségeknek a pozitív önképe, identitása, a roma és nem roma és a sokféle növendék inklúziója, interkulturális szocializációja és a VH közösség szeretettel megtartó ereje nagyon erős legyen, és ennek következtében megszűnjön a kirekesztettség és a mélyszegénységben élők esetében megszakadjon a tartós szegénységet újratermelő ördögi kör.

Társadalmi célkitűzés, hogy a Van Helyed közösség ereje, mint jó példa, a Van Helyed Rendszer mint jó gyakorlat a társadalom egészére is kihasson, azaz a Van Helyed Rendszer és a lokális bázisokon folyó munka az állami ellátórendszer átalakításában, tökéletesítésében - a Van Helyed mentorálásával - megjelenhessen.

Hatás

Van Helyed Rendszer (VHR) munkája azt eredményezi, hogy az egyén (a családjával valamint az egész közössége) képessé válik a hátrányok kezelésére.  A Van Helyed Rendszer egymáshoz kapcsolódó intézmények és szolgáltatások létrehozásával biztosítja, hogy ne termelődjön újra a nyomor és az egymásra épített szolgáltatásaival az adott területen élő összes mélyszegénységben tengődő, gazdaságilag inaktív, (többségében roma) ember képes legyen sikeres életpályára állni.

 

Van Helyed Rendszerbe bekerült gyermekek (magzati kortól) egészen a felsőoktatásba vagy a munkaerőpiacra való belépésig az optimális fejlődésükhöz (életkori sajátosságok és egyéni adottságok figyelembevételével) szükséges, személyre szabott szolgáltatásokat vagy a Van Helyed Rendszeren belül, vagy megvásárolt szolgáltatások formájában megkapják. Így minden gyermek – egyéni adottságainak megfelelően – a legtöbbet hozhassa ki önmagából.

A VHR modell (franchise–szerű rendszerben történő) terjesztésével az autonóm lokális bázisok egy országos hálózattá fejlődnek. Az egész országot lefedő rendszer jön létre. Azaz az állami rendszert továbbfejlesztő modell épül ki, amely a jelenlegi felzárkózási politika megújult alternatívájaként egy valós esélykiegyenlítő rendszerként az egész ország területén elérhető, illetve az állami ellátórendszer átveszi a modellt, meglévő elemeit a VH működésének tapasztalati és mintája alapján átgondolja, átalakítja.

 

Szolgáltatások

A tartalom bejelentkezés után tekinthető meg. Bejelentkezés itt.

Struktúra

A tartalom bejelentkezés után tekinthető meg. Bejelentkezés itt.

Módszertanok

A tartalom bejelentkezés után tekinthető meg. Bejelentkezés itt.