Szakmai beszámoló

NTP-RHTP-M-15-0002 Van Helyed! Tehetségprogram 2

 

Nyilatkozat:

A Tehetségprogram 2 foglalkozásainak jelenléti ívei, tematikája, haladási naplója, módszertana és értékelése a Van Helyed! Informatikai Rendszerben részletesen dokumentált. A szakmai beszámolóhoz igény esetén kódot tudunk mellékelni a dokumentáció részletes áttekintéséhez. A dokumentációból jelen beszámolóhoz hitelesített mintákat csatoltunk.

 

Összefoglaló a Van Helyed! Tehetségprogram 2 a Van Helyed! Rendszer kiemelt szolgáltatásáról:

 

A Van Helyed! Rendszer programelemeit, intézményeit, szolgáltatásait a Van Helyed! Alapítvány fokozatosan igyekszik kiépíteni és működteti mintaprojektként. Jelenleg (2014-2016) már két pillér a Van Helyed! Stúdió és a Van Helyed! Stúdió + működik.

A Van Helyed! Rendszer oktatás fókuszú modell. Születéstől egyetemig komplex patronálást biztosít az egymásra épülő, a problémákra reflektáló szolgáltatásaival, programjaival és intézményeivel. Családok bevonását célzó programokat, óvodát, iskolát, iskolán kívüli oktatási és szociális szolgáltatásokat épít ki.

Ózdon a Van Helyed! Stúdióba 70 gyerek jár. A diákjaink középiskolai továbbtanulási sikeressége 100%-os.  1 diákunk miskolci tehetség gondozó gimnáziumban, 3 diákunk szakiskolában, 4 diákunk Budapesten gimnáziumban, 20 diákunk ózdi középiskolában tanul tovább. Középiskolai tanulmányaikat a Stúdióban komplex módon az érettségiig támogatjuk.

A Stúdiós munka hétköznapokon délután, hétvégi és iskolai szünetekre szervezett egyéb programokkal zajlik. A Stúdiós tagság feltétele a rendszeres részvétel minden választott és kötelező foglalkozáson, annak érdekében, hogy teljes képünk legyen növendékeinkről és a lehető leghatékonyabb szolgáltatásokkal, tanácsokkal és pályaorientációval tudjuk őket segíteni. A Stúdiós tagság menetére és felfüggesztésére vagy megszüntetésére külön protokollt dolgoztunk ki, ahogy

érzékeny protokoll segíti a szociális és adományozó munkánkat, valamint a kommunikációt. A Stúdiós tagság alapszolgáltatásokon túl differenciáltan, különféle szolgáltatások igénybevételét teszik szükség szerint lehetővé a korrepetálástól a tehetség gondozáson át a zenetanulásig, egyesületi sportolásig. A napirend, a az oktatás menete és jellege, a foglalkozások hangsúlyai, az egész éves struktúra minden alkalommal megújul, attól függően, hogy a Stúdiós növendékek fejlődésükben és iskolai tanulmányaikban hol tartanak, mire van szükségük. A Stúdióban a belső motivációk kialakítását tartjuk fontosnak, ezért a legnagyobb siker, hogy alig van hiányzás, csekély a lemorzsolódás, a növendékek örömmel járnak hozzánk és a Stúdiós létszámnak többszöröse azoknak a száma, akik Stúdiós tagságot szeretnének. A növendékeink sikerei a Stúdión belül is multiplikátor hatású. A reális tudás, a felkészültség, reális karrierkép kialakulásához és a mobilitás elfogadásához is vezetett. Egyre több növendék tervez bátran távolabbi iskolákba is tovább tanulni. A szülők felismerik, hogy a gyerekeik jövője múlik azon, ha megtalálják a számukra legmegfelelőbb iskolát és életutat. Egyet biztosan nem akarnak, hogy a gyerekük ugyan abba a kilátástalanságba, nyomorba és tudatlanságba ragadjon bele, mint ők. A kitörés és az érte végzett kemény munka közös cél lett, amit a sikerek biztosítottak számunkra és egyúttal a sikerek igazolnak is. Amíg a szegregált iskolákban a minőségen aluli oktatás, a tanulási kudarcok csökkentették a motivációt, addig a nálunk megtapasztalt minőség által elért sikerek újra felébresztették a tanuláshoz való pozitív viszonyt, a belső hitet és a jövőbe vetett reményt. A tudásanyag mellet szociális és érzelmi kompetenciákat is fejlesztjük, kompenzáljuk a szociokulturális hátrányokat. A tehetségprogramnak helyt adó Stúdió mesterséges ’családja’ hozzásegíti a gyerekeket ahhoz, kibontakozhassanak, tehetségüknek megfelelő pályát válasszanak.

 

Beszámoló a Tehetségprogram 2 Alkotásközpontú tehetségfejlesztő foglalkozásairól

Az alkotásközpontú tehetségfejlesztő módszer pszichoterápiás technikákat ötvöz az alkotás élményét elmélyítő kreatív gyakorlatokkal. A művek létrejöttéhez a mentorok irányító nyitottságára van szükség. Szakmai tudás nélkül nem születnek meg alkotások, ugyanakkor a mesterségbeli tudás átadása nem jelentheti azt, hogy a magunk képére formáljuk tanítványainkat. Sokkal inkább inspiráljuk, hogy saját szemükkel lássák a világot, és találjanak saját hangot arra, hogy mások által is érthető, gyönyörködtető, szubsztanciális formába alkossák újra, amit látnak. Az alkotás nem végcél, hanem eszköz a tehetség megmutatására, kibontakoztatására. Az Alkotásközpontú módszer egymást támogató, alkotó tereket, alkotó lehetőségeket teremt.

A program keretei között Bódis Kriszta vezetésével irodalmi műhely és kreatív író iskola működött a támogatott időszakban.  Célja volt az irodalom alkotásközpontú megközelítése. Az írás és az olvasás élményének felfedezése. Az "alkotás mindannyiunk joga" elve alapján történő alkotásközpontú foglalkozások során támogató, megerősítő, kreativitást felszabadító környezetben találkozni a világirodalmi művekkel. Saját alkotásokat (az összes létező irodalmi és társművészeti műfajban) létrehozni, közösen gondolkodni a művekről, szerzőkről, korszakokról, esztétikákról. Saját ízlés és vélemény kialakítása a rugalmas, befogadó, kérdező attitűd kialakításával. Az alkotás élményének tudatosítása. Széles látókör kialakulásának inspirálása és az alapműveltség gazdagítása. Ismeretfejlesztés, az olvasás és írás "könnyűségének" megtapasztalása. Élmény, alkotás, irodalom, művészet, kreativitás megtapasztalása. Közösség és személyiségfejlesztés. A közösségi szinten a támogató és bátorító kritika, valamint a véleményalkotás szabadságának megélése. Az egyén szintjén önismeret és önkifejezés bátorításával a saját képességek és tehetség felfedezése, erősítése. Az alkalmazott módszer: Bódisféle alkotásközpontú módszer volt. Irányított, de szabad és kiegyensúlyozott (mindenki véleménye fontos) beszélgetés és alkotás keretében ismeretanyagra tematikuson felfűzött, tréning elemeket ötvöző művészeti/alkotó és fejlesztő gyakorlatok, támogató megerősítésekkel, terápiás vezetéssel, az alkotás élményének tudatosításával, empowerment céllal.

A foglalkozások végére egy saját irodalmi szövegeket és közösségi műveket bemutató projekttel zárult, amelyet a VHS decemberi és januári projektbemutatóin prezentáltak a növendékek.

 

                    A Patrónusi szolgáltatás beszámolója

Patrónusi háló = szociális és oktatási esetkezelés

Minden gyerekkel egyénileg foglalkozik patrónus (szociális vagy pedagógiai területen végzett, tapasztalt szakember), aki heti rendszerességgel követi a gyermek iskolai eredményeit. A stúdiós növendékek kis közösségekbe, csapatokba szerveződnek, amelynek egy-egy vezetője a patrónus. Minden csapatnak van választott diák képviselője is, akiknek van beleszólásuk a patrónus munkájába is. A patrónusok a diákok számára egyéni fejlesztési terveket készítenek, továbbá, ha bármilyen problémát észlelnek, amely a gyerek iskolai előmenetelét akadályozná, akkor ott közvetítőként is belépnek, és megszervezi a szükséges támogatásokat. A patrónus szorosan együttműködik a szülőkkel, a tanárokkal és minden olyan szereplővel, aki hatással van a gyerek/fiatal fejlődésére. A szaktanárok által vezetett foglalkozásokon asszisztálnak. Szervezik és vezetik a leckeírást, korrepetálást, tehetségfejlesztő foglakozásokat. Sport foglalkozásokat tartanak és kreatívan, a növendékekkel közösen, szabadidős, kulturális, csapatépítő és alkotásközpontú foglalkozásokat, programokat tartanak. A patrónusok aktív részvételével és a növendékekkel, családjaikkal közösen megkeressük a tovább tanuló korba érkező növendékeink számára a legmegfelelőbb középiskolákat és kollégiumokat. Patrónusi rendszerünk biztosítja, hogy komplex követő, támogató munkával a diákjaink biztonságos háttérrel tudják elvégezni iskoláikat.

 

               Van Helyed! Informatikai Rendszer:

 

A VHS adatbázisaként és az eredmények nyomon követesére, a hatás és haladás monitorozására és feladat kiadás támogatására fejlesztettük ki.

Az IT felhasználói a patrónusok, pedagógusok, szociális munkások, az alkotó projektek vezetői, és az önkéntesek.

Az arra szakmai jogosultságot szerzők célzottan férnek hozzá információhoz a stúdiós növendékek iskolai előrehaladásáról, stúdiós aktivitásáról, családi helyzetéről, a számára nyújtott támogatásokról, valamint képet kapnak egymás munkájáról egészen az órai eseményekig.

A program tartalmazza: a gyerekek adatait, a munkatársak adatait, önéletrajzait és motivációs anyagát, a pszichológusaink által kifejlesztett Tehetség teszt alapján a gyerekek pszichológiai és kognitív profilját, fejlesztési tervét, a patrónusaink családlátogatásai és irányított mélyinterjúi alapján elkészített környezettanulmányt, az iskolából kapott információkat és jelzéseket (az összes iskolai jegyet hetente rögzítjük minden tantárgyból, rögzítjük a hiányzások számát és okát).

Naponta minden foglalkozást követően csoportnaplók készülnek irányított kérdések alapján, és heti rendszerességgel egyéni naplók kitöltésével követjük minden gyerek fejlődését. A csoportnaplókban rögzítjük a Stúdiós csoportfoglalkozások tematikáját, értékelését, a gyerekek fejlődésére vonatkozó patrónus naplókat, az alkotó projektek menetét, foglalkozásokra lebontott tervezett és megvalósult tematikát. Az egyéni fejlesztési tervekben fel évente bekerülnek a saját szintfelméréseink eredményei. Az IT lehetővé teszik a velünk dolgozók kommunikációját, a feladatok és szükségletek jelzését, az eredményes csapatmunkát.

A rendszer adatait témákra tudjuk szűrni. Az értékelő rendszer adataira akció kutatások építhetők, amelyek az állami, EU-s pályázatok indikátoraihoz képest sokkal objektívebben mérnek és támogatják a szükséges megújulási folyamatokat. Azonnal láthatóvá teszik a fejlődést, a stagnálást vagy a visszafejlődést az egész program, de az egyes gyerekek vagy munkatársak szintjén is, ezért azonnal korrigálhatóvá teszik a koncepciót és a módszereket. A csoportnaplók elemzésével a hibák és az eredmények okaira is rá tudunk mutatni.

Az IT rendszer a program egészének hatékony fejlesztésére, a módszertanunk tökéletesítésére is visszahatnak.

A rendszer a szolgáltatások mentén, a szükségleteinknek megfelelően bővíthető és alakítható. Ez ma Magyarországon egyedülálló rendszer.

 

               Van Helyed! módszertani kiadvány

A támogatott programok során az összességében eddig összegyűlt tapasztalatok rendszerezése, módszertani elemek összefoglalása történt meg ebben a kiadványban. A könyvben a célok elérése érdekében egy folyamat során eljárásokat, eszközöket alkalmazunk és a legjobb válaszokat igyekszünk adni a valóságra: a társadalmi környezet hiányosságaira, működési hibáira, a szegénységre, a kirekesztésre, a romák etnikai megkülönböztetésre, a minőségen aluli oktatás következményeire. Elsősorban a terepen történő részvétel tapasztalatainak összegyűjtéséből a mindennapokban is megragadhatóvá váltak a szélsőségesen leszakadó társadalmi rétegekre jellemző jelenségek okai, dinamikája.

Következtetéseink: Kora gyermekkortól a családok támogatásával a közösség bevonásával a gyermek fejlődési ciklusa mentén egymásra épülő szolgáltatásokat

kell biztosítani. Szociális közösségi oktatási egészségügyi alkotásközpontú programokra, hátránykompenzációval összekapcsolt tehetséggondozásra, intézményekre van szükség egészen az egyetemig, a sikeres felnőtt integrációig a generációkon átívelő szegénységbe születő, többségében roma gyerekek- előrehaladása érdekében, hogy megszakítsuk a nyomor reprodukciós köreit.

Ez a modell folyamatos működtetést, olyan stabilan fölépített rendszert igényel, amely autonóm módon, de beágyazva működik a meglévő szolgáltatások és intézmények rendszerébe is. 

A könyvben megjelenő empirikus tudás és módszer gyakorlati bázisa az ózdi szegregátumokban és a Van Helyed! Stúdióban végzett munka. A gyakorlat során levont következtetéseinket és ezekre alapozott szakpolitikai javaslatainkat mérhető eredményeink alapján fogalmazzuk meg.